De dierenfysiotherapeut werkt samen met betrokken professionals, participeert in een netwerk van samenwerkingsrelaties en maakt gebruik van beschikbare expertises om te komen tot een hoge kwaliteit van hulpverlening.

Samenwerking

De dierenfysiotherapeut werkt samen met binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners.

De dierenfysiotherapeut:

  • Werkt op effectieve en doelmatige wijze in teamverband samen en is zich hierbij bewust van de gevolgen van eigen handelen voor andere betrokken hulpverleners;
  • Verwijst doeltreffend en doelmatig naar anderen indien de diagnose dan wel de behandeling daarom vraagt;
  • Betrekt de argumenten van andere binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners bij zijn afwegingen en neemt op doeltreffende en doelmatige wijze beredeneerde beslissingen;
  • Corrigeert zichzelf en anderen op de geëigende wijze binnen de geldende wet- en regelgeving.

 

Verslaglegging

De dierenfysiotherapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de patiënt.

De dierenfysiotherapeut:

  • Verzorgt de verslaglegging volgens geldende wet- en regelgeving voor medebehandelaars;
  • Draagt, indien van toepassing, zorg voor schriftelijke verslaglegging aan de verwijzer;
  • Doet verslag aan anderen binnen en buiten de dierfysiotherapie indien de cliënt hiertoe toestemming heeft gegeven;
  • Verzorgt op geëigende wijze de verslaglegging over de voortgang en resultaten van de behandeling aan andere betrokken behandelaars.