Opstarten van het dierfysiotherapeutisch behandelen

De dierenfysiotherapeut past de in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op methodische wijze de in samenspraak met de cliënt geïndiceerde behandeling uit.

De dierenfysiotherapeut:

 • Zet klinische onzekerheid van de cliënt ten aanzien van het dierfysiotherapeutisch behandelen van de patiënt, om in beantwoordbare vraagstellingen;
 • Stelt in overleg met de cliënt een behandelplan op en bespreekt dit behandelplan met de cliënt;
  Stimuleert zelfmanagement;
 • Formuleert een behandelplan met daarin subdoelstellingen, alsook de aard, de combinatie, de sequentie en de frequentie van de geplande dierfysiotherapeutische verrichtingen, legt de einddoelstelling en de subdoelstellingen aan de cliënt voor en hanteert de voor het gezondheidsprobleem van de patiënt relevante richtlijn en legitimeert een eventueel afwijken van deze richtlijn.
 • Adviseert de cliënt over de te kiezen dierenfysiotherapeut, het te kiezen dierfysiotherapeutisch specialisme of andere hulpverleners;
  Registreert en documenteert het dierfysiotherapeutische behandelplan volgens de daarvoor geldende richtlijnen en volgens geldende wet- en regelgeving;
 • Meet, evalueert, analyseert en registreert de verrichtingen en het beloop van het behandelproces aan de hand van de effecten van de behandeling met behulp van meetinstrumenten en past indien nodig het behandelplan aan;
 • Doet verslag aan derden over het beloop van het fysiotherapeutisch behandelen volgens daarvoor geldende richtlijnen en volgens geldende wet- en regelgeving;
 • Verwijst indien nodig naar anderen buiten het dierfysiotherapeutisch domein indien er evidentie is voor andere behandeling dan dierfysiotherapie.

Afsluiten van het dierfysiotherapeutisch behandelen

De dierenfysiotherapeut sluit in samenspraak met de cliënt de behandeling af.

De dierenfysiotherapeut:

 • Evalueert samen met de cliënt, zijn naasten en andere betrokkenen de behandeling, het resultaat en de gevolgde procedures, alsook het gedrag van beide in relatie tot elkaar;
 • Doet verslag over de resultaten van het fysiotherapeutisch behandelen aan de verwijzer en andere betrokken professionals.

Informatie over de verschillende soorten behandelingen vindt u hier… (LINK PLAATSEN)